මොකක්ද මේ හැමෝම කතා වෙන Forex කියන්නේ ? What is forex ?Forex Trading Sinhala – Basic Lesson

forex trading,how to trade forex,forex trader,forex trading for beginners,forex trading strategies,forex trading live,forex trading sinhala,forex sinhala lessons,forex sinhala tutorial,forex sinhala,ic markets sinhala,ic markets,forex,xm trading sinhala,xm trading,trading,crypto sinhala,binance sinhala,cryptocurrency,binance trading sinhala,e money sinhala,e money sinhala bank,e money sinhala new,trading sinhala,spot trading sinhala,sihnala