මේ Link එකෙන් ගිහින් Xm account එකක් හැදුවොත් පමණක් නොමිලේ 30$, මාසිකව ඔබට මගෙන් මුදල් තෑගි සහ සුපිරිම, හොඳම trading සිග්නල් නොමිලේ ඔබට Lifetime ලැබේ.. ( Xm register Link) – https://bit.ly/2ZIiPAJ

2023 අවුරුද්දේ මාර්තු, මගේ Telegram signal channel එකේ සිටිනා,, එක් වරක් හෝ Xm එකට withdraw හෝ deposit ‍යන දෙකෙන් එකක් කරපු අයගෙන් සහ මාර්තු මාසය තුළ trade කරපු අයගෙන් මේ මාසයෙ 24$ක equity බැඟින් 120$ක equity හිමි, පස් දෙනා පහළින්

81471245
84553434
84093711
84362610
81037843

මෙම පස්දෙනා මට inbox මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න..සතියක් ඇතුළත

අපගේ Xm Whatsapp group Link එක – https://chat.whatsapp.com/Fq75HGiY7Fd…

Group එක FULL නම්,, මෙම whatsapp group එකට join වන්න – https://chat.whatsapp.com/Ddzh7C3EpDM…

ගෲප් එක FULL නම්,, මේ whatsapp group එකට ජොයින් වන්න – https://chat.whatsapp.com/JHc0rhooH2F…

අපගේ telegram group එකේ Link එක – https://t.me/+kuPwJLJI8yM2YzQ9

My number – 0763493892