මේ Link එකෙන් ගිහින් Xm account එකක් හැදුවොත් පමණක් නොමිලේ 30$ ලැබේ.. ( Xm register Link) – https://bit.ly/2ZIiPAJ

2023 අවුරුද්දේ ජනවාරි,, මගේ telegram signal channel එකේ සිටිනා අයගෙන්, මේ මාසයෙ 40$ක equity බැඟින් 200$ක equity හිමි, පස් දෙනා පහළින්

62761848
84103475
80992333
80676478
67590176

මෙම පස්දෙනා මගෙ inbox මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න..සතියක් ඇතුළත

අපගේ Xm Whatsapp group Link එක – https://chat.whatsapp.com/Fq75HGiY7Fd6k1KIKjznNm

Group එක FULL නම්,, මෙම whatsapp group එකට join වන්න – https://chat.whatsapp.com/Ddzh7C3EpDMBLBRaCrcJ9T

ගෲප් එක FULL නම්,, මේ whatsapp group එකට ජොයින් වන්න – https://chat.whatsapp.com/JHc0rhooH2F1nCud2SA3yh

අපගේ telegram group එකේ Link එක – https://t.me/+kuPwJLJI8yM2YzQ9

My number – 0763493892